ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – ОФЕРТА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора

ТОВ «КЛІНІКА МЕДИЧНОЇ ЕСТЕТОЛОГІЇ

«АЙКОН» № _1_ від_22 січня_____ 2022 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – ОФЕРТА

про надання медичних послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА МЕДИЧНОЇ ЕСТЕТОЛОГІЇ АЙКОН», в особі директора Лобик Олени Юріївни (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується «Пацієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептування цієї публічної оферти Пацієнтом, для чого Виконавець публікує цей Договір, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.

1.3. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.5. Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику відповідно до Рішення про видачу ліцензії (наказ МОЗ України) від 19.06.2021 року № 1249 ;

1.6. Перелік дозволених дозволених послуг Виконавця:

дермотовенерологія, організація і управління охороною здоров’я, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа та косметологія. 1.7. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб- сайті Виконавця https://icon.clinic/ua/

1.8. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

 

2.АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту звернення Пацієнта за отриманням медичних послуг, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо).

2.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

2.5. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в клініці Виконавця, що розміщені (оприлюднені) в Куточку (папці) споживача.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.7. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта, складає окремий двосторонній Договір про надання медичних Послуг. Договір підписується обома Сторонами, складається в двох екземплярах та мають однакову юридичну силу.

 

3.ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1 Публічний договір – це правочин про надання та отримання медичних послуг, який встановлює однакові для всіх пацієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування пацієнтом.

3.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь – якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір з урахуванням викладених умов.

3.3 .Акцепт – надання Пацієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцеві на його пропозицію укласти Договір. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту звернення Пацієнта до Виконавця з метою отримання послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного отримання послуг, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

3.4. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в клініці Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта або на покращення стану Пацієнта.

3.5. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до клініці Виконавця для отримання медичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

3.6. Клініка – клінікіа створена Виконавцем відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики та розташована за адресою:

місто Київ, вулиця Джона Маккейна, будинок 1, приміщення 146;

3.7. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://icon.clinic/ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

3.8. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в клініці Виконавця.

3.9. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які пригадує пацієнт при його опитуванні лікарем.

3.10. Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вирахування об’єктивних або суб’єктивних ознак захворювань (особливостей їх перебігу)

3.11 .Патологія – особливий процес розвитку захворювання, порушення роботи чи функцій органів, стану тканини, що має негативне значення для організму людини.

3.12. План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.

3.13. Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до клініки Виконавця для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

3.14. Інформована добровільна згода – згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у письмовій формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням послуги.

3.15. Правила – Правила перебування та обслуговування пацієнтів в клініці Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

3.16 .Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення,зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

У цьому договорі можуть бути використані терміни не визначені в п.п. 3.1 – 3.16. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цього договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу – на веб-сайті Виконавця, в другу – в мережі Інтернет.

 

4.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

4.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.

4.4. За результатами первинного огляду лікар складає План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта або шляхом фактичного споживання Пацієнтом зазначених у Плані лікування послуг.

4.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.

4.6. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

 

5.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в клініці Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.

5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики та лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг .

5.4. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, в соціальних мережах або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.

5.6. У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора та/або лікуючого лікаря. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

5.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.7.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

5.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням умов цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

6.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

6.3. Ціни, вказані в Плані лікування, дійсні на дату складання Плану. В разі зміни тарифів, вартість лікування перераховується відповідно до діючих цін на момент надання Послуг.

6.4. Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

6.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця;

6.4.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

6.4.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.

6.5. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання, в повному розмірі вартості Послуги в конкретне відвідування.

6.6. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг. В разі зміни тарифів на Послуги, здійснюється перерахунок відповідно до тарифів Виконавця, що є дійсними на момент надання Послуг .

6.7. Якщо сума вартості всіх наданих Послуг, за попередньою оплатою, перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.8. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Пацієнту сплачену ним суму попередньо оплати з вирахуванням фактично здійснених витрат та витрат з замовлення для Пацієнта необхідних матеріалів, косметичних чи медичних препаратів, протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта з відповідною заявою.

6.9. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення косметичних чи медичних препаратів для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі 70% від вартості такого замовлення. Сума передоплати та строк її внесення зазначається в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Пацієнту.

6.10. Послуги за безготівковим розрахунком надаються за умови внесення Пацієнтом попередньої оплати в розмірі 100% від загальної вартості Послуг, визначеної Планом лікування. У разі якщо Послуги, визначені Планом лікування, надаються в декілька відвідувань, Пацієнт має право вносити попередню оплату за Послуги частинами, в розмірі 100% від вартості Послуги, що буде надана в конкретне відвідування.

6.11. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Пацієнт обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг з зазначенням розміру заборгованості Пацієнта, а також строки погашення заборгованості.

6.12. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

6.13. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.14. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.15. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

6.16. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів медичного страхування або іншими третіми особами.

 

7.ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ

7.1. Будь-які Послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою за домовленістю між такою особою та Пацієнтом та за умови укладення окремого договору між третьою особою (платником) та Виконавцем. Медичні послуги, які сплачує третя особа, надаються на загальних умовах цього Договору з урахуванням наступних спеціальних умов:

7.1.1. Послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів до каси Виконавця або на поточний рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі, з призначенням платежу «За надання медичних послуг прізвище, ім’я по батькові Пацієнта (повністю)».

7.1.2. Перед замовленням Послуг, які оплачує третя особа, Пацієнт зобов’язаний забезпечити підписання з боку третьої особи договору між Виконавцем та третьою особою за формою, наданою Виконавцем, та надати підписаний договір Виконавцю.

7.1.3. У разі несплати (неповної сплати) Послуг третьою особою з будь-яких причин (відмова третьої особи, повернення коштів на вимогу третьої особи тощо) не виконане зобов’язання щодо сплати Послуг покладається на Пацієнта. У цьому випадку Пацієнт зобов’язаний сплатити Послуги самостійно протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання вимоги Виконавця щодо оплати Послуг.

7.2. Послуги за договорами медичного страхування надаються Пацієнтам у разі попереднього укладання Виконавцем відповідного договору про оплату послуг зі страховою компанією. Порядок оплати послуг встановлюється в договорі між Виконавцем та страховиком.

8.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі або шляхом оформлення Акту наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

8.2. В разі складання Акту, Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

8.3. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.

8.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту, Виконавець протягом 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду. У разі обґрунтованої відмови Пацієнта, Сторони складають двосторонній рекламаційний акт з переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання.

8.5. Якщо Пацієнту надано декілька Послуг у різні відвідування, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

 

9.ПРАВА СТОРІН

9.1.Пацієнт має право:

9.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

9.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.

9.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.

9.1.4. Отримати Послуги належної якості.

9.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

9.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

9.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.

9.1.8. Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).

9.1.9. При зміні в процесі лікування Плану та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:

погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість; відмовитися від запропонованих змін;

розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.

9.1.10. На таємницю збереження Виконавцем інформації про стан його здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

9.1.11. На усунення недоліків наданої Послуги протягом гарантійного строку.

9.1.12. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

9.1.13. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

 

9.2. Виконавець має право:

9.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги до моменту її надання Пацієнту.

9.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

9.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором. 9.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

9.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План лікування.

9.2.6. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

9.2.7. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про захворювання Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.

9.2.8. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

9.2.9. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

9.2.10. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

9.2.11. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

9.2.12. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.

9.2.13. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках: відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе лікарями Виконавця через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг. 9.2.14. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не

загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;

наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження; у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України; недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування; порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів.

 

10.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1.Пацієнт зобов’язаний:

10.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами, гарантійними зобов’язаннями. 10.1.2. Вчасно прибути до клініці Виконавця в дату та час надання Послуг.

10.1.3. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону адміністратора про неможливість явки на запланований прийом.

10.1.4. Під час перебування на території Виконавця неухильно дотримуватися Правил.

10.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі захворювання, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

10.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.

10.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

10.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

10.1.9. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти. 10.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

10.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

10.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики та лікування, анкети Виконавця.

10.2.Виконавець зобов’язаний:

10.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.

10.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта та скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.

10.2.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу Плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.

10.2.4. Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим Планом лікування.

10.2.5. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.

10.2.6. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

10.2.7. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість.

10.2.8. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги. 10.2.9. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

10.2.10. Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.

10.2.11. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

10.2.12. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.

10.2.13. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 

11.ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

11.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

11.2. Послуги надаються відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ України.

11.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

11.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.

11.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України

 

12.ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ, ОБСТЕЖЕННЯ, ОГЛЯД

12.1. При необхідності проведення окремих складних і ризикованих процедур Пацієнт підписує документ, якій підтверджує, що він дає добровільну згоду на їх застосування. Така згода ґрунтується на усвідомленому, самостійному та добровільному рішенні, з урахуванням усіх ризиків і можливих ускладнень, які можуть виникнути при проведенні медичних втручань (процедур).

12.2. Інформація про сутність, порядок та спеціальні умови проведення медичних втручань (процедур), можливих ризиках і ускладненнях для здоров’я Пацієнта доводиться до його відома усно, а при необхідності – з оформленням документа, встановленої форми. Добровільна інформована згода на медичне втручання може братися й в інших випадках.

 

13.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

13.1. На виконання Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.

13.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.

13.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

13.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем: 13.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);

13.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

13.5. Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:

13.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;

13.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

13.5.3. на доступ до своїх персональних даних;

13.5.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

13.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

13.5.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

13.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

13.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

13.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

13.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.

13.6. Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.

13.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

13.8. Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів Департаменту охорони здоров’я, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

13.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

13.10. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта, контактні дані останнього, виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

 

14.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно дочинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

14.2. Виконавець бере насебе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.

14.3. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть

відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

15.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

15.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

15.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу в розмірі суми заборгованості.

15.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:

15.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

15.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

15.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

15.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

15.6.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;

15.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди; 15.6.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

15.6.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

15.6.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

15.6.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

15.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

15.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

15.6.9. розвитку захворювань чи патології, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

15.7. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

 

16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

16.1. Сторони не несуть відповідальності за несвоєчасне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін та перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання за цим Договором.

16.2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести: катастрофи, стихійні лиха (бурі, циклони, урагани, повені, землетруси, руйнування в результаті блискавки, інші природні та кліматичні явища), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, аварії тощо); технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, пошкодження обладнання або устаткування тощо); обставини суспільного життя (війну та військові дії, масові заворушення, страйки, блокади, безпорядки, терористичні дії або акти та інші протиправні дії, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, епідемії тощо); тимчасову непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця; тяжку хворобу Пацієнта, яка об’єктивно перешкоджає йому виконати свої обов’язки за Договором або є несумісною із замовленими Послугами; дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору, а також інші обставини, які уповноважена установа визнає непереборною силою шляхом надання відповідної довідки.

16.3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.

16.4. Якщо форс-мажорні обставини виникли під час надання Послуг, Виконавець має право змінити медичну послугу на альтернативну або використати інше медичне обладнання, якщо надання цієї Послуги неможливо перенести на іншу дату.

16.5. Якщо форс-мажорні обставини діють більше двох місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна Сторона не буде пред’являти претензії з приводу понесених збитків.

 

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

17.2. У випадку, коли Пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до адміністрації Виконавця.

17.3. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта за його заявою або за рішенням адміністрації Виконавця проводиться консиліум із дослідженням облікової та правової документації, відібранням пояснень у лікарів, іншого медичного персоналу, адміністраторів тощо.

17.4. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням з Пацієнтом адміністрація Виконавця може запрошувати для участі у консиліумі спеціалістів з інших медичних закладів (в т.ч. іноземних) для надання консультацій та висновків.

17.5. Виконавець не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів, без залучення таких спеціалістів до участі в консиліумі.

17.6. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

18.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в стоматологічній клініці Виконавця – на рецепції та/або в Куточку (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в стоматологічній клініці Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

18.2. У випадку внесення змін до цього Договору Виконавець зобов’язаний повідомити Пацієнтів про це за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін, шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні стоматологічної клініки.

18.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

 

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

19.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

19.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.

19.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках: 19.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

19.3.2. За ініціативою Пацієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

19.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Пацієнта у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово або телефонним зв»язком інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.

19.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

19.5. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.

19.6. Правила перебування та обслуговування пацієнтів, діючі тарифи на медичні послуги Виконавця затверджуються Виконавцем і розміщуються в Куточку (папці) споживача в стоматологічній клініці Виконавця та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.

19.7. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

20. ДОДАТКОВІ ДОМОВЛЕННОСТІ СТОРІН

20.1. При укладенні цього договору окрім узгодження його умов, Сторони визначилися відносно виду та обсягу інформації, яка обовязкова та суттєва для кожної із Сторін. Суттєвою визначається інформація відносно: медичних втручань (сутності, порядку проведення, ризиків і ускладнень) персональних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та місце прожевання, громадянство), стан здоровя та іншіх повязаних даних ( у тому числі спадкові захворювання, шкібликі звички)

20.2. Медична документація (медична карта, знімки, анкети, план лікування, згода на втручання тощо) є власністю Виконавця та зберігається в клініці Виконавця.

20.3. Видача виписок з медичної картки, аналізов, довідок або інших медичних документів здійснюється згідно із чинним законодавством України.

20.4. Приєднавшись до цього договору Пацієнт надає свою згоду Виконавцеві на зберігання, обробку та використання його персональних данних, наданих при укладанні цьоготдоговору, з метою створення бази клієнтів клініки, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходив, необхідних для виконання умов цього договору, а також контактування з Пацієнтом.

20.5. Всі додатки до цього джоговору є його невідємною частиною, у разі їх укладання.

21.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КЛІНІКА МЕДИЧНОЇ ЕСТЕТОЛОГІЇ АЙКОН»

Код ЄДРПОУ 43934483

Україна, 01052, місто Київ, вулиця Джона Маккейна, будинок 1, нежитлове приміщення 146.

Р/р UA 35 300346 0000026000096895401 в АТ “АЛЬФА-БАНК” У М.КИЄВІ,

МФО 300346

Директор Лобик Олена Юріївна

 

 • Чому варто спробувати процедуру HydraFacial ?👇🏻 ▫️Вона індивідуальна Наші лікарі - косметологи зможуть підібрати сироватки та одноразові насадки з урахуванням особливостей саме вашої шкіри✨ Суха шкіра буде зволожена спеціальними сироватками, тоді як жирна отримає м’яке, але ретельне і глибоке очищення. ▫️Вона швидка Процедура триває від 30 хвилин. 
А результат від неї буде помітний одразу. ▫️Вона дарує чудові відчуття HydraFacial — одна з найделікатніших процедур, які ви можете спробувати! З іншого боку – вона дуже ефективна. ▫️Вона результативна HydraFacial — найкращий  спосіб досягти бажаного результату. На відміну від багатьох інших процедур, ви побачите, як змінилася ваша шкіра вже після першого сеансу. ____ 📍Адреса:  м. Київ, вул., Джона Маккейна, 1 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
 • Чудо-засіб для сухої та зрілої шкіри від Meder✨ Улюбленець наших пацієнток🤍 👆🏻Крем Арма-Дерм підходить для сухої та зрілої шкіри. Він забезпечує активне живлення та захист шкіри, а також підтримує її еластичність. ▫️Олія солодкого мигдалю живить суху шкіру, дарує миттєве відчуття комфорту та захищає її від запалень. ▫️Олія жожоба живить, зволожує та лікує мікротравми шкіри. ▫️Екстракт водоростей Padina Pavonica має дуже потужні регенеруючі та зволожуючі властивості і здатний захищати від впливу забруднення. ▫️Вітамін Е відновлює шкіру у тому числі від УФ-ушкоджень. Замовити косметику MEDER можна у direct📩 або ставте «+» у коментарях і ми найближчим часом зв’яжемось з вами.
 • Які процедури необхідно зробити цього літа? Постійний вплив сонячних променів призводить до сухості шкіри. Зволоження запорука молодої та здорової шкіри в спекотний період. Які корисні процедури у літній період ми рекомендуємо: 🌱 Біоревіталізація - забезпечує інтенсивне зволоження та живлення шкіри завдяки введенню в проблемні ділянки обличчя препаратів на основі гіалуронової кислоти. Відновлюється структура шкіри, підвищується її пружність, підтягується контур обличчя. 🌱 Мезотерапія: всього дві процедури допоможуть запобігти фотостарінню і пересушенню шкіри, зберігаючи її молодість і здоров‘я. 🌱Безін‘єкційне зволоження шкіри HydraFacial. Результат: гладка, сяюча шкіра без чорних цяток та розширених пор. 🌱 Ліфтинг та оновлення шкіри з процедурою ULTHERA SMAS - lifting. Всього одна процедура SMAS-ліфтингу та ваша шкіра знову стане пружною та еластичною!  Було корисно? Став ❤️
 • Чому варто записатись на первинну консультацію до лікаря-косметолога в @icon.clinic.med? По-перше, якщо Ви в пошуках свого спеціаліста або не знаєте, яка косметологічна процедура потрібна саме Вам, тоді сміливо записуйтесь на первинну консультацію в @icon.clinic.med🙌🏻
⠀
Під час першого візиту лікар-косметолог вислуховує Ваші скарги, проводить огляд, ставить запитання про перенесені захворювання, алергічні реакції на лікарські препарати або косметику та заповнює медичну документацію. 👆🏻Якщо потрібно, призначаються додаткові обстеження, аналізи, консультації суміжних спеціалістів. Після збору анамнезу та діагностики лікар-косметолог розробляє схему терапії або корекції косметологічних проблем. Схема може включати доглядові процедури, пілінги, ін’єкції, апаратні методики, а також підбір препаратів для домашнього догляду, які посилюють і закріплюють отриманий результат✨
⠀
На первинній консультації ви можете задати питання, запитати все, що цікавить і здається незрозумілим.
⠀
Консультація - ідеальна можливість уточнити все, що стосується домашнього догляду та отримати рекомендації.
⠀
Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
 • Турбує проблема випадіння волосся? 🤔
Особливо у воєнний час, ця проблема загострилась у 90% жінок… Серед величезної кількості шампунів, бальзамів та масочок немає жодної, яка справді покращує стан волосся та шкіри голови? Час пройти курс мезотерапії у @icon_clinik_med! 👆🏻Мезотерапія вирішує проблему облисіння, оскільки спрямована на цілеспрямовану боротьбу з нею. Суть процедури полягає у введенні під шкіру живильного розчину за допомогою ін'єкцій💉 Розчин складається з корисних мікроорганізмів, вітамінів, мікроелементів, що стимулюють роботу волосяного фолікула 🙌🏻 Основними перевагами мезотерапії є:
▫️припинення облисіння;
▫️стимуляція активного зростання;
▫️насичення киснем, покращення мікроциркуляції крові;
 ▫️нормалізація секреції сальних залоз. ✔️Ефект та результати: Для досягнення необхідного результату рекомендується пройти курс ін'єкцій.
У середньому перші результати стають помітними вже після однієї-двох процедур. Наші пацієнтки просто у захваті від результатів🤍 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
 • Доглянута та здорова шкіра  мрія будь-якої жінки❤️ А здорова шкіра - це результат правильного догляду.  Професійні процедури у кабінеті косметолога лише частина успіху на шляху до гарної шкіри.  👆🏻Тому дуже важливо дотримуватися правильного щоденного догляду за шкірою. Аби обличчя постійно мало бездоганний вигляд, потрібен грамотний домашній догляд. Він допоможе закріпити та продовжити отримані результати після професійних процедур. Наші лікарі залюбки проконсультують вас і допоможуть скласти комплексний та дієвий догляд🙌🏻 Але перед тим, як призначити домашній догляд вони виявляють наявність алергічних реакцій, проводять тести на чутливість шкіри й тільки тоді вже призначають домашній догляд.  👆🏻З таким підходом процес відбувається максимально безпечно та ефективно. Запис на консультацію/процедуру: 📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
 • Що спека робить з нашою шкірою і який догляд обрати влітку? У спеку ☀️ шкіра потребує особливого догляду та піклування. Високі температури та прямі сонячні промені впливають на стан шкіри та можуть викликати дискомфорт. 👆🏻Це може бути сухість, стягнутість чи, навпаки, жирний блиск і висипання. Як із цим боротися? ▫️захищати шкіру від дії сонячних променів; ▫️правильно харчуватися та приймати вітаміни; ▫️дотримуватися водного балансу (пити достатню кількість води); ▫️підібрати догляд за шкірою обличчя за сезоном; ▫️проходити процедури біоревіталізації або безін'єкційного зволоження шкіри Hydrafacial. Чекаємо 🤍
📍Джона Маккейна, 1
Запис: 📞+38 (093) 370 85 35
 • Наша команда росте та поповнюється новими неймовірними спеціалістами🤍
До того ж, ми даруємо знижку -10%
на перший візит аби ви могли познайомитись і зрозуміти, що це тепер незамінна людина у вашому житті ✨ Знайомтесь, Аліна Калініченко - лікар- косметолог. Має вищу медичну освіту (НМУ імені О. О. Богомольця 2014-2020, спеціальність - дерматовенерологія 2022), а також понад 30 сертифікатів у різних галузях косметології. ▫️ЗОНИ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ: ✔️Консультативний прийом
✔️Контурна пластика
✔️Ботулінотерапія
✔️Плазмотерапія
✔️Біоревіталізація
✔️Блашинг
✔️Мезотерапія
✔️Ліполіз
✔️Апаратні методики: лазерна епіляція, лазерне шліфування, радіохвильовий ліфтинг, IPL-терапія
✔️Підбір домашнього догляду
✔️Лікування акне Якщо ви ще не були у нашого лікаря на прийомі - не зволікайте.  Пишіть нам у direct або телефонуйте за номером телефону: 📞093 370 85 35
Чому варто спробувати процедуру HydraFacial ?👇🏻 ▫️Вона індивідуальна Наші лікарі - косметологи зможуть підібрати сироватки та одноразові насадки з урахуванням особливостей саме вашої шкіри✨ Суха шкіра буде зволожена спеціальними сироватками, тоді як жирна отримає м’яке, але ретельне і глибоке очищення. ▫️Вона швидка Процедура триває від 30 хвилин. 
А результат від неї буде помітний одразу. ▫️Вона дарує чудові відчуття HydraFacial — одна з найделікатніших процедур, які ви можете спробувати! З іншого боку – вона дуже ефективна. ▫️Вона результативна HydraFacial — найкращий  спосіб досягти бажаного результату. На відміну від багатьох інших процедур, ви побачите, як змінилася ваша шкіра вже після першого сеансу. ____ 📍Адреса:  м. Київ, вул., Джона Маккейна, 1 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
Чому варто спробувати процедуру HydraFacial ?👇🏻 ▫️Вона індивідуальна Наші лікарі - косметологи зможуть підібрати сироватки та одноразові насадки з урахуванням особливостей саме вашої шкіри✨ Суха шкіра буде зволожена спеціальними сироватками, тоді як жирна отримає м’яке, але ретельне і глибоке очищення. ▫️Вона швидка Процедура триває від 30 хвилин.  А результат від неї буде помітний одразу. ▫️Вона дарує чудові відчуття HydraFacial — одна з найделікатніших процедур, які ви можете спробувати! З іншого боку – вона дуже ефективна. ▫️Вона результативна HydraFacial — найкращий  спосіб досягти бажаного результату. На відміну від багатьох інших процедур, ви побачите, як змінилася ваша шкіра вже після першого сеансу. ____ 📍Адреса:  м. Київ, вул., Джона Маккейна, 1 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
10 місяців ago
View on Instagram |
1/8
Чудо-засіб для сухої та зрілої шкіри від Meder✨ Улюбленець наших пацієнток🤍 👆🏻Крем Арма-Дерм підходить для сухої та зрілої шкіри. Він забезпечує активне живлення та захист шкіри, а також підтримує її еластичність. ▫️Олія солодкого мигдалю живить суху шкіру, дарує миттєве відчуття комфорту та захищає її від запалень. ▫️Олія жожоба живить, зволожує та лікує мікротравми шкіри. ▫️Екстракт водоростей Padina Pavonica має дуже потужні регенеруючі та зволожуючі властивості і здатний захищати від впливу забруднення. ▫️Вітамін Е відновлює шкіру у тому числі від УФ-ушкоджень. Замовити косметику MEDER можна у direct📩 або ставте «+» у коментарях і ми найближчим часом зв’яжемось з вами.
Чудо-засіб для сухої та зрілої шкіри від Meder✨ Улюбленець наших пацієнток🤍 👆🏻Крем Арма-Дерм підходить для сухої та зрілої шкіри. Він забезпечує активне живлення та захист шкіри, а також підтримує її еластичність. ▫️Олія солодкого мигдалю живить суху шкіру, дарує миттєве відчуття комфорту та захищає її від запалень. ▫️Олія жожоба живить, зволожує та лікує мікротравми шкіри. ▫️Екстракт водоростей Padina Pavonica має дуже потужні регенеруючі та зволожуючі властивості і здатний захищати від впливу забруднення. ▫️Вітамін Е відновлює шкіру у тому числі від УФ-ушкоджень. Замовити косметику MEDER можна у direct📩 або ставте «+» у коментарях і ми найближчим часом зв’яжемось з вами.
10 місяців ago
View on Instagram |
2/8
Які процедури необхідно зробити цього літа? Постійний вплив сонячних променів призводить до сухості шкіри. Зволоження запорука молодої та здорової шкіри в спекотний період. Які корисні процедури у літній період ми рекомендуємо: 🌱 Біоревіталізація - забезпечує інтенсивне зволоження та живлення шкіри завдяки введенню в проблемні ділянки обличчя препаратів на основі гіалуронової кислоти. Відновлюється структура шкіри, підвищується її пружність, підтягується контур обличчя. 🌱 Мезотерапія: всього дві процедури допоможуть запобігти фотостарінню і пересушенню шкіри, зберігаючи її молодість і здоров‘я. 🌱Безін‘єкційне зволоження шкіри HydraFacial. Результат: гладка, сяюча шкіра без чорних цяток та розширених пор. 🌱 Ліфтинг та оновлення шкіри з процедурою ULTHERA SMAS - lifting. Всього одна процедура SMAS-ліфтингу та ваша шкіра знову стане пружною та еластичною!  Було корисно? Став ❤️
Які процедури необхідно зробити цього літа? Постійний вплив сонячних променів призводить до сухості шкіри. Зволоження запорука молодої та здорової шкіри в спекотний період. Які корисні процедури у літній період ми рекомендуємо: 🌱 Біоревіталізація - забезпечує інтенсивне зволоження та живлення шкіри завдяки введенню в проблемні ділянки обличчя препаратів на основі гіалуронової кислоти. Відновлюється структура шкіри, підвищується її пружність, підтягується контур обличчя. 🌱 Мезотерапія: всього дві процедури допоможуть запобігти фотостарінню і пересушенню шкіри, зберігаючи її молодість і здоров‘я. 🌱Безін‘єкційне зволоження шкіри HydraFacial. Результат: гладка, сяюча шкіра без чорних цяток та розширених пор. 🌱 Ліфтинг та оновлення шкіри з процедурою ULTHERA SMAS - lifting. Всього одна процедура SMAS-ліфтингу та ваша шкіра знову стане пружною та еластичною!  Було корисно? Став ❤️
10 місяців ago
View on Instagram |
3/8
Чому варто записатись на первинну консультацію до лікаря-косметолога в @icon.clinic.med? По-перше, якщо Ви в пошуках свого спеціаліста або не знаєте, яка косметологічна процедура потрібна саме Вам, тоді сміливо записуйтесь на первинну консультацію в @icon.clinic.med🙌🏻
⠀
Під час першого візиту лікар-косметолог вислуховує Ваші скарги, проводить огляд, ставить запитання про перенесені захворювання, алергічні реакції на лікарські препарати або косметику та заповнює медичну документацію. 👆🏻Якщо потрібно, призначаються додаткові обстеження, аналізи, консультації суміжних спеціалістів. Після збору анамнезу та діагностики лікар-косметолог розробляє схему терапії або корекції косметологічних проблем. Схема може включати доглядові процедури, пілінги, ін’єкції, апаратні методики, а також підбір препаратів для домашнього догляду, які посилюють і закріплюють отриманий результат✨
⠀
На первинній консультації ви можете задати питання, запитати все, що цікавить і здається незрозумілим.
⠀
Консультація - ідеальна можливість уточнити все, що стосується домашнього догляду та отримати рекомендації.
⠀
Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
Чому варто записатись на первинну консультацію до лікаря-косметолога в @icon.clinic.med? По-перше, якщо Ви в пошуках свого спеціаліста або не знаєте, яка косметологічна процедура потрібна саме Вам, тоді сміливо записуйтесь на первинну консультацію в @icon.clinic.med🙌🏻 ⠀ Під час першого візиту лікар-косметолог вислуховує Ваші скарги, проводить огляд, ставить запитання про перенесені захворювання, алергічні реакції на лікарські препарати або косметику та заповнює медичну документацію. 👆🏻Якщо потрібно, призначаються додаткові обстеження, аналізи, консультації суміжних спеціалістів. Після збору анамнезу та діагностики лікар-косметолог розробляє схему терапії або корекції косметологічних проблем. Схема може включати доглядові процедури, пілінги, ін’єкції, апаратні методики, а також підбір препаратів для домашнього догляду, які посилюють і закріплюють отриманий результат✨ ⠀ На первинній консультації ви можете задати питання, запитати все, що цікавить і здається незрозумілим. ⠀ Консультація - ідеальна можливість уточнити все, що стосується домашнього догляду та отримати рекомендації. ⠀ Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
10 місяців ago
View on Instagram |
4/8
Турбує проблема випадіння волосся? 🤔
Особливо у воєнний час, ця проблема загострилась у 90% жінок… Серед величезної кількості шампунів, бальзамів та масочок немає жодної, яка справді покращує стан волосся та шкіри голови? Час пройти курс мезотерапії у @icon_clinik_med! 👆🏻Мезотерапія вирішує проблему облисіння, оскільки спрямована на цілеспрямовану боротьбу з нею. Суть процедури полягає у введенні під шкіру живильного розчину за допомогою ін'єкцій💉 Розчин складається з корисних мікроорганізмів, вітамінів, мікроелементів, що стимулюють роботу волосяного фолікула 🙌🏻 Основними перевагами мезотерапії є:
▫️припинення облисіння;
▫️стимуляція активного зростання;
▫️насичення киснем, покращення мікроциркуляції крові;
 ▫️нормалізація секреції сальних залоз. ✔️Ефект та результати: Для досягнення необхідного результату рекомендується пройти курс ін'єкцій.
У середньому перші результати стають помітними вже після однієї-двох процедур. Наші пацієнтки просто у захваті від результатів🤍 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
Турбує проблема випадіння волосся? 🤔 Особливо у воєнний час, ця проблема загострилась у 90% жінок… Серед величезної кількості шампунів, бальзамів та масочок немає жодної, яка справді покращує стан волосся та шкіри голови? Час пройти курс мезотерапії у @icon_clinik_med! 👆🏻Мезотерапія вирішує проблему облисіння, оскільки спрямована на цілеспрямовану боротьбу з нею. Суть процедури полягає у введенні під шкіру живильного розчину за допомогою ін'єкцій💉 Розчин складається з корисних мікроорганізмів, вітамінів, мікроелементів, що стимулюють роботу волосяного фолікула 🙌🏻 Основними перевагами мезотерапії є: ▫️припинення облисіння; ▫️стимуляція активного зростання; ▫️насичення киснем, покращення мікроциркуляції крові; ▫️нормалізація секреції сальних залоз. ✔️Ефект та результати: Для досягнення необхідного результату рекомендується пройти курс ін'єкцій. У середньому перші результати стають помітними вже після однієї-двох процедур. Наші пацієнтки просто у захваті від результатів🤍 Запис на консультацію/процедуру:  📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
11 місяців ago
View on Instagram |
5/8
Доглянута та здорова шкіра  мрія будь-якої жінки❤️ А здорова шкіра - це результат правильного догляду.  Професійні процедури у кабінеті косметолога лише частина успіху на шляху до гарної шкіри.  👆🏻Тому дуже важливо дотримуватися правильного щоденного догляду за шкірою. Аби обличчя постійно мало бездоганний вигляд, потрібен грамотний домашній догляд. Він допоможе закріпити та продовжити отримані результати після професійних процедур. Наші лікарі залюбки проконсультують вас і допоможуть скласти комплексний та дієвий догляд🙌🏻 Але перед тим, як призначити домашній догляд вони виявляють наявність алергічних реакцій, проводять тести на чутливість шкіри й тільки тоді вже призначають домашній догляд.  👆🏻З таким підходом процес відбувається максимально безпечно та ефективно. Запис на консультацію/процедуру: 📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
Доглянута та здорова шкіра  мрія будь-якої жінки❤️ А здорова шкіра - це результат правильного догляду.  Професійні процедури у кабінеті косметолога лише частина успіху на шляху до гарної шкіри.  👆🏻Тому дуже важливо дотримуватися правильного щоденного догляду за шкірою. Аби обличчя постійно мало бездоганний вигляд, потрібен грамотний домашній догляд. Він допоможе закріпити та продовжити отримані результати після професійних процедур. Наші лікарі залюбки проконсультують вас і допоможуть скласти комплексний та дієвий догляд🙌🏻 Але перед тим, як призначити домашній догляд вони виявляють наявність алергічних реакцій, проводять тести на чутливість шкіри й тільки тоді вже призначають домашній догляд.  👆🏻З таким підходом процес відбувається максимально безпечно та ефективно. Запис на консультацію/процедуру: 📞093 370 85 35 Ваші @icon.clinic.med 🖤
11 місяців ago
View on Instagram |
6/8
Що спека робить з нашою шкірою і який догляд обрати влітку? У спеку ☀️ шкіра потребує особливого догляду та піклування. Високі температури та прямі сонячні промені впливають на стан шкіри та можуть викликати дискомфорт. 👆🏻Це може бути сухість, стягнутість чи, навпаки, жирний блиск і висипання. Як із цим боротися? ▫️захищати шкіру від дії сонячних променів; ▫️правильно харчуватися та приймати вітаміни; ▫️дотримуватися водного балансу (пити достатню кількість води); ▫️підібрати догляд за шкірою обличчя за сезоном; ▫️проходити процедури біоревіталізації або безін'єкційного зволоження шкіри Hydrafacial. Чекаємо 🤍
📍Джона Маккейна, 1
Запис: 📞+38 (093) 370 85 35
Що спека робить з нашою шкірою і який догляд обрати влітку? У спеку ☀️ шкіра потребує особливого догляду та піклування. Високі температури та прямі сонячні промені впливають на стан шкіри та можуть викликати дискомфорт. 👆🏻Це може бути сухість, стягнутість чи, навпаки, жирний блиск і висипання. Як із цим боротися? ▫️захищати шкіру від дії сонячних променів; ▫️правильно харчуватися та приймати вітаміни; ▫️дотримуватися водного балансу (пити достатню кількість води); ▫️підібрати догляд за шкірою обличчя за сезоном; ▫️проходити процедури біоревіталізації або безін'єкційного зволоження шкіри Hydrafacial. Чекаємо 🤍 📍Джона Маккейна, 1 Запис: 📞+38 (093) 370 85 35
11 місяців ago
View on Instagram |
7/8
Наша команда росте та поповнюється новими неймовірними спеціалістами🤍
До того ж, ми даруємо знижку -10%
на перший візит аби ви могли познайомитись і зрозуміти, що це тепер незамінна людина у вашому житті ✨ Знайомтесь, Аліна Калініченко - лікар- косметолог. Має вищу медичну освіту (НМУ імені О. О. Богомольця 2014-2020, спеціальність - дерматовенерологія 2022), а також понад 30 сертифікатів у різних галузях косметології. ▫️ЗОНИ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ: ✔️Консультативний прийом
✔️Контурна пластика
✔️Ботулінотерапія
✔️Плазмотерапія
✔️Біоревіталізація
✔️Блашинг
✔️Мезотерапія
✔️Ліполіз
✔️Апаратні методики: лазерна епіляція, лазерне шліфування, радіохвильовий ліфтинг, IPL-терапія
✔️Підбір домашнього догляду
✔️Лікування акне Якщо ви ще не були у нашого лікаря на прийомі - не зволікайте.  Пишіть нам у direct або телефонуйте за номером телефону: 📞093 370 85 35
Наша команда росте та поповнюється новими неймовірними спеціалістами🤍 До того ж, ми даруємо знижку -10% на перший візит аби ви могли познайомитись і зрозуміти, що це тепер незамінна людина у вашому житті ✨ Знайомтесь, Аліна Калініченко - лікар- косметолог. Має вищу медичну освіту (НМУ імені О. О. Богомольця 2014-2020, спеціальність - дерматовенерологія 2022), а також понад 30 сертифікатів у різних галузях косметології. ▫️ЗОНИ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ: ✔️Консультативний прийом ✔️Контурна пластика ✔️Ботулінотерапія ✔️Плазмотерапія ✔️Біоревіталізація ✔️Блашинг ✔️Мезотерапія ✔️Ліполіз ✔️Апаратні методики: лазерна епіляція, лазерне шліфування, радіохвильовий ліфтинг, IPL-терапія ✔️Підбір домашнього догляду ✔️Лікування акне Якщо ви ще не були у нашого лікаря на прийомі - не зволікайте.  Пишіть нам у direct або телефонуйте за номером телефону: 📞093 370 85 35
11 місяців ago
View on Instagram |
8/8

Акція!

Безболісна лазерна епіляція на діодному лазері виробництва Італія. Комплекс гомілки+ пахви+ глибоке бікіні 1250 грн. Вартість зберігається на весь курс процедур. Дивитися прайс